VENDIM Nr. 94/2018 - Ligje, Vendim i Kuvendit - ikub.al
Log In  |  Register
 
VENDIM Nr. 94/2018
ikub# :1903070210
Vendim i Kuvendit
Numri i fletores zyrtare: 94
Numri i ligjit: 94
Statusi i ligjit: Ne fuqi
13.09.2018 13.09.2018 13.09.2018
Fushat e veprimit te aktit: Deklarata
Propozuar nga: Kuvendi Popullor
PËR RRËZIMIN E DEKRETIT NR. 10850, DATË 30.7.2018, TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, “PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 39/2018 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT””, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të nenit 85, pika 2, të Kushtetutës dhe të nenit 86 të Rregullores së Kuvendit,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

I. Rrëzimin e dekretit nr. 10850, datë 30.7.2018, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”.

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI

Gramoz Ruçi

Miratuar në datën 13.9.2018

Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved