URDHËR Nr. 211, datë 10.9.2018
ikub# :1903070186
Urdhër
Numri i fletores zyrtare: 211
Numri i ligjit: 211
Statusi i ligjit: Ne fuqi
10.09.2018 10.09.2018 10.09.2018
Fushat e veprimit te aktit: Miratimi Buxhetit
Propozuar nga: Komisionit të Mandateve, Imunitetit dhe Rregullor
PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT MODEL TË TRANSPARENCËS PËR NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE

Në mbështetje të nenit 6, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”,

URDHËRON:

1. Miratimin e Programit Model të Transparencës për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, sipas lidhjes nr. 1, bashkëlidhur.

2. Autoriteti publik/njësitë e vetëqeverisjes vendore zbatojnë programin institucional të transparencës jo më vonë se data 1 janar 2019.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KOMISIONERI

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Besnik Dervishi

Copyright © 2006 -2020ikub.al shpk, All Rights Reserved